Royal Wootton Bassett

 Royal Wootton Bassett

Paul King

Ar 12 Mawrth 2011, rhoddwyd teitl brenhinol i dref farchnad Wootton Bassett yn Wiltshire, De-orllewin Lloegr, gan y Frenhines Elizabeth II, a thrwy hynny yn dal y gwahaniaeth unigryw o fod yr unig dref yn Lloegr i gael y ffafr frenhinol hon ers hynny. 1909. Yn wir, mae'n un o dair tref yn unig sydd â'r dynodiad mewn gwirionedd, a'r ddwy arall yw Royal Leamington Spa a Royal Tunbridge Wells.

Gweld hefyd: Cinio Ysgol yn y 1950au a'r 1960au

Wedi'i leoli 6 milltir o dref gymudwyr brysur Swindon, Wootton Bassett yw'r gyntaf crybwyllir mewn siarter 681 OC ei fod ym meddiant Abad Abaty Malmesbury gerllaw. Gelwid Wootton Bassett bryd hynny fel Wodeton neu ‘setliad yn y coed’ gan gyfeirio at Goedwig Bradon gyfagos. Cododd Malmesbury a'r ardaloedd cyfagos fel Wodeton i amlygrwydd arbennig pan sefydlodd y Brenin Æthelstan (924-939 OC) ei lys yno. Yn wir, tra mai Llundain oedd canolfan fasnachol y wlad, daeth Malmesbury yn ganolfan addysg grefyddol ac academaidd yn Lloegr ar y pryd.

Gydag ychydig o wrthdaro neu ddrama am bron i 100 mlynedd, cafodd Wodeton ei hun dan warchae. yn 1015 pan orchfygodd Llychlynwyr Denmarc lawer o Ynysoedd Prydain yn dreisgar. Neu fel Wulfstan II, Archesgob Efrog yn siriol ei roi; daeth y Llychlynwyr yn “farn Duw ar Loegr”! Gwnaeth y rhai a oroesodd yr ymosodiad y penderfyniad doeth i symud yr anheddiad ymhellach i fyny’r allt, lle mae Stryd Fawr y dref.yn aros heddiw. Yn sgil Goresgyniad y Normaniaid yn 1066, cofnodwyd y dref yn arolwg enwog William I yn 1086, y Domesday Book, (‘llyfr barn’ trethdalwyr Cymreig a Lloegr ar y pryd). Dywedwyd bod Wootton Bassett yn perthyn i'r tirfeddiannwr Normanaidd amlwg Miles Crispin a'i fod yn werth y swm tywysogaidd o naw punt.

Gweld hefyd: Bywyd Dylan Thomas

Bwrdeistref bwdr! <1

Er gwaethaf ei maint cymedrol, rhoddwyd statws bwrdeistref i Wootton Bassett gan Harri VI yng nghanol y 15fed ganrif. Erbyn 1831, roedd tua 1,500 o bobl yn byw mewn 349 o anheddau yn y dref, a olygai fod yr etholwyr yn ddigon bach (ac yn barod iawn!) i gael eu llwgrwobrwyo am bleidleisiau gan dirfeddianwyr lleol amlwg a allai wedyn gael mantais annheg yn Nhŷ’r Cyffredin. . Gan nad oedd gan y dref unrhyw ddiwydiant na chysylltiadau masnach o bwys ar y pryd a bod ganddi lefelau uchel o ddiweithdra, roedd y system bleidleisio hynod annemocrataidd hon yn ochr boblogaidd ac roedd symiau enfawr o arian (a chwrw!) wedi newid dwylo. Yn sgil Deddf Diwygio 1832, diddymwyd etholaeth bwrdeistref Wootton Bassett a ‘Bwrdeistrefi Rotten’ eraill fel y’u gelwid, a daethant yn rhan o etholaeth Cricklade gerllaw.

A hithau wedi bod yn dref farchnad gymedrol erioed gyda gan ganolbwyntio ar ffermio ac amaethyddiaeth, treblodd poblogaeth Wotton Bassett o ran maint rhwng y 1960au a 2001 gydag adeiladu traffordd yr M4 yn cysylltu Llundain â De Cymru. Gwnaeth hyny dref yn gynnig deniadol i'r rhai sy'n cymudo i'r brifddinas, Swindon, Caerfaddon a Bryste. Roedd y dref hefyd yn boblogaidd gyda'r Awyrlu Brenhinol yn dilyn sefydlu canolfan gyfagos RAF Lyneham ym 1940, a aeth ymlaen i ddod yn brif bwynt trosglwyddo'r Awyrlu pan ddaeth yn gartref i'r awyren trafnidiaeth filwrol, y C-130 Hercules, ym 1971 .

Cydnabyddiaeth frenhinol

Yn gynnar yn 2007, roedd gwaith cynnal a chadw yng nghanolfan RAF Brize Norton yn Swydd Rydychen yn golygu bod cyrff milwyr a merched Lluoedd Arfog Prydain a gollodd eu bywydau yn Irac ac Afghanistan yn dychwelyd adref i RAF Lyneham. Roedd y daith o'r ganolfan i Ysbyty John Radcliffe yn Rhydychen, lle derbyniwyd y cyrff gan eu teuluoedd, yn mynd â'r cortege ar hyd Stryd Fawr Wootton Basset.

Pan ddarganfu cangen y dref o'r Lleng Brydeinig Frenhinol allan am y dargyfeiriad, dechreuon nhw leinio'r strydoedd i dalu eu parch i'r milwyr oedd wedi cwympo, gan annog pobl leol eraill i wneud yr un peth. Dechreuodd cannoedd ac weithiau filoedd o bobl leinio’r llwybr, a phan oedd y gwaith atgyweirio ar Brize Norton wedi’i gwblhau, penderfynodd yr Awyrlu barhau i ddefnyddio RAF Lyneham ar gyfer y trosglwyddiad oherwydd y gefnogaeth enfawr a ddangoswyd gan bobl Wootton Bassett.

Roedd yr Awyrlu wedi gwneud penderfyniad yn flaenorol i gau RAF Lyneham yn 2012, unwaith y byddai holl C-130 Hercules wedi cael eu datgomisiynu. Hedfandaeth gweithrediadau i ben ym mis Gorffennaf 2011, gyda throsglwyddo milwyr marw yn dychwelyd i RAF Brize Norton ym mis Medi 2011. Roedd Wootton Bassett eisoes wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei gefnogaeth i’r fyddin, gan gynnwys Gwobr Filwrol papur newydd The Sun neu “Millie” fel y’i gelwir yn annwyl, a gyflwynwyd gan y Tywysog William yn 2009. Ac er bod trigolion y dref yn amharod i dderbyn unrhyw ganmoliaeth am rywbeth yr oeddent yn teimlo oedd yn ddyletswydd ac yn anrhydedd, cyhoeddodd Prif Weinidog Prydain, David Cameron, ym mis Mawrth 2011 fod “Ei Mawrhydi wedi cytuno i rhoi'r teitl 'Brenhinol' i'r dref, fel symbol parhaol o edmygedd a diolchgarwch y genedl”. Daeth Wootton Bassett yn frenhinol yn swyddogol pan ddaeth merch y Frenhines, y Dywysoges Anne, â’r llythyrau patent – ​​gorchymyn ysgrifenedig gan y Frenhines – i gyngor y dref ar 16 Hydref 2011.

Mae llun o gludwr y faner wedi’i drwyddedu o dan y Creative Commons Attribution 2.0 Trwydded generig, awdur: Jonny White

Cyrraedd yma

Dim ond 2 filltir o gyffordd 14 traffordd yr M4, mae Royal Wooton Bassett yn hawdd hygyrch ar y ffordd, rhowch gynnig ar ein Canllaw Teithio DU am ragor o wybodaeth.

Amgueddfa s

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.