Tafarndai Boutique yn y Cotswolds

 Tafarndai Boutique yn y Cotswolds

Paul King

Rydym yn caru'r Cotswolds; y bryniau tonnog, cyflymder bywyd hamddenol, mynediad hawdd o Lundain a Birmingham… ond yn bennaf oll rydym yn caru eu tafarndai! Yn llawn swyn a chymeriad, mae poblogrwydd yr ardal yn golygu bod llawer o'r adeiladau hynafol hyn wedi'u hadnewyddu'n gariadus i ddarparu llety bwtîc.

Dim ond y dechrau yw noson dda o gwsg, gan fod llawer o'r tafarndai hyn yn y pentref. Mae Cotswolds bellach yn enwog am eu ciniawa gwych ac wedi ennill AA Rosettes a Michelin Stars o ganlyniad. Dychmygwch gerdded y wlad pictiwrésg yn ystod y dydd, ac yna mynd yn ôl i dafarn glyd am swper, diodydd a gwely cyfforddus. Nid yw'n mynd yn llawer gwell na hynny!

Felly heb ragor o wybodaeth, dyma ddewis ein staff ar gyfer ein 5 hoff dafarndai bwtîc gorau yn y Cotswolds.

Gweld hefyd: Nicholas Breakspear, y Pab Adrian IV

Y 5 tafarn Boutique Gorau yn y Cotswolds

Ein dewis cyntaf yw Gwesty’r Castle Inn o’r 12fed ganrif yn Castle Combe. Gyda’i thanau agored, trawstiau agored a waliau llethrog hynod, nid yw’n anodd dychmygu bod y dafarn unwaith yn enciliad i Oliver Cromwell! Mae'r ystafelloedd gwely i gyd wedi'u haddurno'n gain â dodrefn hynafol, ac mae'r bwyty'n gwasanaethu bwydlen Brydeinig greadigol. Ar ôl swper, mae croeso i westeion ymlacio yn y bar lolfa sy'n cynnig dewis helaeth o ddiodydd.

Enillydd gwobr fawreddog “Prettiest Village in England” sawl gwaith, mae Castle Combe yn swatio mewn dyffryn coediog, gyda'rtroellog Afon Bybrook yn llifo trwy ei chalon. Heb oleuadau stryd nac erialau teledu, yn bensaernïol, ychydig sydd wedi newid yn y pentref Cotswold traddodiadol hwn dros y canrifoedd. 1>

Rhif dau ar ein rhestr yw Gwesty’r Kings yn Chipping Campden. Mae’r gwesty moethus pedair seren hwn yn dyddio mor bell yn ôl â’r 1600au, ac mae bellach yn cynnig 15 ystafell wely chwaethus yn y gwesty a 5 ystafell moethus newydd sbon mewn bwthyn yng nghefn yr eiddo. Mae setiau teledu sgrin fflat a chysylltiadau diwifr yn safonol drwyddi draw.

Mae’r bwyty wedi derbyn dwy rosét AA ac mae’n gweini bwyd Prydeinig o ffynonellau lleol. Mae'r bar cyfeillgar yn cynnig popeth o de prynhawn i winoedd gwych ac unwaith eto yn cynnig mynediad WiFi. Yn ystod yr haf, yn bendant, manteisiwch ar fwyta alfresco ar y teras neu'r ardd lawnt!

Gyda'r ail ddwysedd uchaf o adeiladau rhestredig yn y wlad, mae tref swynol yr hen fasnachwyr gwlân Chipping Campden heb ei chyffwrdd ers canrifoedd. .

na

Gwesty'r Kings, Chipping Campden

Wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol Northleach, mae'r dafarn goets draddodiadol hon o'r 17eg ganrif bellach yn cynnig 14 ystafell wely wedi'u dylunio'n unigol gyda phob moethusrwydd modern. Gyda thannau coed yn rhuo yn y gaeaf, mae’r Wheatsheaf Inn yn gweini bwyd tafarn blasus drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r Wheatsheaf Inn yn ddelfrydol ar gyfer archwilio’r gogoneddus.Cefn gwlad Cotswolds, gyda Chae Ras Cheltenham a Chlwb Polo Cirencester dim ond taith fer i ffwrdd. Mae safleoedd cyfagos o ddiddordeb hanesyddol yn cynnwys Castell Sudeley, yr unig gastell preifat yn Lloegr sydd â brenhines wedi'i chladdu o fewn ei erddi a Phalas Blenheim, man geni Winston Churchill>The Wheatsheaf, Northleach

Ein pedwerydd dewis yw'r Hen Alarch & Melin y Gweinidog yn Minster Lovell. Gyda hanes sy'n dyddio'n ôl dros 600 mlynedd, mae'r eiddo'n asio melin Fictoraidd yn ddi-dor gydag ystafelloedd steilus, modern a thafarn o ddiwedd y canol oesoedd, sy'n cynnwys 15 o ystafelloedd gwesteion a switiau swynol. Wedi'i guddio yn un o gorneli mwyaf rhamantus y Cotswolds, mae'n mwynhau lleoliad ar lan yr afon wedi'i amgylchynu gan goetir a pherllannau.

Mae gan y gwesty dafarn gastro yn llawn nodweddion gwreiddiol fel trawstiau, tanau coed rhuo a baneri. - lloriau carreg. Yn yr haf, gallwch chi hefyd ymlacio yn y gerddi hardd gyda diod o'r bar. Mae Sba'r Ardd yn cynnwys pwll plymio dan do wedi'i gynhesu, sawna craig ar ochr y pwll, ystafell stêm a ffynnon iâ. Y tu allan mae pysgota, cerdded, croce a thenis i westeion eu mwynhau.

Gweld hefyd: Sut yr effeithiodd Oes Fictoria ar Lenyddiaeth Edwardaidd

Yn ôl pob tebyg, dyma bentref mwyaf dychrynllyd y rhanbarth, ac efallai fod y Gweinidog Lovell yn fwyaf adnabyddus am adfeilion prydferth Neuadd Minster Lovell o'r 15fed ganrif, a leolir yno lleoliad gwledig hardd wrth ymyl yr Afon Windrush.

The Old Swan, MinsterLovell

Ac yn olaf, ond nid y lleiaf o bell ffordd, wedi’i leoli ym mhentref hardd heb ei ddifetha Cotswold yn Kingham, mae’r Kingham Plough yn dafarn fwyta sy’n addas i deuluoedd ac sydd ag ystafelloedd. Gan gynnig chwe ystafell wely gyfforddus en suite wedi'u haddurno'n unigol, gall gwesteion droi eu pryd gyda'r nos yn ddihangfa berffaith yn y wlad.

Gan weini bwyd sydd wedi ennill gwobrau, mae'r gegin yn cynnig golwg gyffrous ar glasuron Saesneg, gan drawsnewid cynnyrch lleol yn seigiau blasus.

Dim ond byr mewn car mae meindyrau breuddwydiol dinas hanesyddol Rhydychen a Stratford-upon-Avon Shakespeare.

The Kingham Plough, Kingham, ger Chipping Norton

Wel dyna ni! Os ydych chi'n meddwl ein bod ni wedi methu unrhyw dafarndai bwtîc yna rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost neu neges drydar atom.

Ymwadiad: Dim ond awgrymiadau gan Historic UK yw'r eiddo a restrir uchod, ac mae Historic UK yn cymryd dim cyfrifoldeb am unrhyw gyfleusterau a disgrifiadau a allai fod wedi newid ers ysgrifennu'r erthygl hon.

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.