Castell Camber, Rye, Dwyrain Sussex

 Castell Camber, Rye, Dwyrain Sussex

Paul King
Cyfeiriad: Harbour Road, Rye TN31 7TD

Ffôn: 01797 227784

Gweld hefyd: Sant Edmwnd, Nawddsant Gwreiddiol Lloegr

Gwefan: //www .english-heritage.org.uk/visit/places/camber-castle/

Yn eiddo i: English Heritage

Oriau agor: Ar agor ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis o Awst-Hydref ar gyfer teithiau tywys yn cychwyn yn brydlon am 14.00. Gweler gwefan Ymddiriedolaeth Natur Sussex am ragor o wybodaeth: //sussexwildlifetrust.org.uk/visit/rye-harbour/camber-castle Mae costau mynediad yn berthnasol i ymwelwyr nad ydynt yn aelodau o English Heritage.

Mynediad cyhoeddus : Dim parcio ar y safle na mynediad o'r ffordd. Mae parcio milltir i ffwrdd. Dim toiledau ar y safle. Mae'r cyfleusterau cyhoeddus agosaf fwy na milltir i ffwrdd. Dim cŵn ac eithrio cŵn cymorth. Yn gyfeillgar i deuluoedd ond byddwch yn ofalus o lwybrau anwastad, defaid yn pori a thyllau cwningod.

Gweld hefyd: Oedd y Brenin Arthur yn Bod?

Adfail caer fagnelau a godwyd gan Harri VIII i warchod porthladd Rye. Adeiladwyd y tŵr crwn rhwng 1512-1514 a’i ehangu rhwng 1539-1544 pan ehangwyd Camber fel rhan o gadwyn o amddiffynfeydd arfordirol. Bwriad y rhain oedd amddiffyn arfordir Lloegr rhag goresgyniad tramor yn dilyn penderfyniad Harri i dorri o’r Eglwys Gatholig Rufeinig. Erbyn diwedd yr 16eg ganrif gwnaeth siltio'r Camber y castell yn anarferedig.

3>Sefyll rhwng Rye a Winchelsea ar ardal o dir wedi'i adennill a elwir yn Brede Plain, Camber Castell,a elwid gynt yn Gastell Winchelsea, yn anarferol gan fod ei gam cyntaf yn rhagddyddio cynllun diweddarach Harri VIII, neu Ddychymyg, ar gyfer y gadwyn o gaerau a fyddai’n amddiffyn morlin Lloegr. Fodd bynnag, roedd gan y tŵr gwreiddiol rai o'r nodweddion a fyddai'n ymddangos yn y 1540au ar ôl yr egwyl â Rhufain, yn enwedig y siâp crwn, dyluniad a fwriadwyd i allwyro peli canon. Mae'n 59.tr (18 metr) o uchder ac yn wreiddiol roedd ganddo dri lefel llety. Ym 1539 cryfhawyd yr amddiffynfeydd trwy ychwanegu llenfur gyda llwyfannau gwn bach, gan greu cwrt siâp wythonglog o amgylch y castell. Yna ym 1542 newidiwyd amddiffynfeydd allanol y castell yn gyfan gwbl, gan ychwanegu pedwar cadarnle mawr hanner cylch, a elwir hefyd yn “dyrau stirrup”. Gwnaed y llenfur yn fwy trwchus ar yr un pryd, ac ychwanegwyd uchder at y tŵr gwreiddiol. Roedd y tŵr yn garsiwn da gyda 28 o ddynion a 28 o ynnau magnelau ond bu iddo fywyd gweithredol byr iawn oherwydd siltio Afon Camber, a adawodd gryn bellter oddi wrth y môr. Mae'n bosibl mai cyrch gan Ffrainc yn 1545 oedd yr unig dro i'r castell ddod i wasanaeth. Cymeradwyodd Siarl I ei ddymchwel, ond ni ddigwyddodd hyn erioed. Fe'i cadwyd mewn cyflwr y gellid ei ddefnyddio tan y Rhyfel Cartref, pan yn eironig fe wnaeth lluoedd Seneddol ei ddatgymalu'n rhannol fel na allai cefnogwyr y brenin ei ddefnyddio.

Mae'n ddiddorol cymharubywyd byr Castell Camber ag oes Castell Calshot. Roedd Castell Calshot yn cael ei ddefnyddio’n filwrol yn barhaus tan ddiwedd yr 20fed ganrif, tra bod dirywiad cyflym Camber nid yn unig oherwydd ei leoliad a llai o fygythiad o Ewrop, ond oherwydd ei ddyluniad aneffeithiol. Trafodwyd y posibilrwydd o drosi Castell Camber yn dŵr Martello yn ystod Rhyfeloedd Napoleon, a thrafodwyd J.M.W. Cynhyrchodd Turner baentiad o'r castell ar yr adeg hon. Daeth Castell Camber i berchnogaeth y wladwriaeth yn 1967 ac mae heddiw yn adeilad rhestredig Gradd I yng ngofal English Heritage. Mae'r ardal o'i chwmpas yn warchodfa natur.

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.