Castell Bolsover, Swydd Derby

 Castell Bolsover, Swydd Derby

Paul King
Cyfeiriad: Stryd y Castell, Bolsover, Swydd Derby, S44 6PR

Ffôn: 01246 822844

Gwefan: //www .english-heritage.org.uk/visit/places/bolsover-castle/

Yn eiddo i: English Heritage

Oriau agor :10.00 – 16.00. Mae dyddiau'n amrywio drwy gydol y flwyddyn, gweler gwefan English Heritage am ragor o fanylion. Mae mynediad olaf awr cyn cau. Codir tâl mynediad i ymwelwyr nad ydynt yn aelodau o English Heritage.

Mynediad cyhoeddus : Mae llawer o ardaloedd y castell yn hygyrch i gadeiriau olwyn ond mae rhywfaint o fynediad yn dibynnu ar y tywydd. Ffoniwch 01246 822844 cyn eich ymweliad am ragor o fanylion. Mae'r safle'n addas i deuluoedd a chŵn ar dennyn.

Cymysgedd cyfan o gadarnle Normanaidd, maenordy Jacobeaidd a phlasty gwledig. Mae Castell Bolsover mewn lleoliad trawiadol ar ddiwedd penrhyn o dir. Wedi'i adeiladu gan y teulu Peverel yn y 12fed ganrif, daeth y castell yn eiddo i'r Goron pan fu farw'r llinach deuluol. Roedd y teulu Peverel hefyd yn sylfaenwyr Castell Peveril ger Cas-bach, a dywedir bod y William Peverel cyntaf yn fab anghyfreithlon i Gwilym Goncwerwr. Roedd y castell yn un o sawl gwarchodlu gan filwyr Harri II yn ystod gwrthryfel ei feibion ​​​​a'u cefnogwyr. Yn ystod ac ar ôl y gwrthdaro hwn, hawliodd Ieirll Derby hawl i Bolsover, yn ogystal ag i Gastell Peveril. Er i'r castell gael ei atgyweirio yn ystod y 13eg ganrif,yn dilyn gwarchae yn 1217 roedd wedi dirywio'n adfail. Prynwyd y faenor a'r castell gan Syr George Talbot yn 1553, ac wedi ei farwolaeth gwerthodd ei ail fab, 7fed Iarll Amwythig, yr hyn oedd yn weddill o Gastell Bolsover i Syr Charles Cavendish, ei lysfrawd a'i frawd-yng-nghyfraith.

Gweld hefyd: Canllaw Hanesyddol Manceinion

Castell Bolsover o’r awyr

Roedd gan Cavendish gynlluniau uchelgeisiol ac anarferol ar gyfer Bolsover. Gan weithio gyda’r dylunydd a’r adeiladwr Robert Smythson, rhagwelodd gastell y gallai ei ddefnyddio fel encil o Welbeck, prif sedd y teulu Cavendish. Ar ben hynny, byddai'n gyfforddus ac yn gain, ac eto byddai ei olwg allanol yn talu teyrnged i ffurf gorthwr Normanaidd clasurol, yn eistedd yn drawiadol ar y pentir ger y sylfaen wreiddiol. Y Castell Bach oedd hwn i fod, na chafodd ei gwblhau tan 1621, ar ôl marwolaethau Cavendish a'i bensaer. Parhaodd yr adeiladu o dan William, mab Charles Cavendish ac yn ddiweddarach Dug Newcastle, a'i frawd John. Roeddent yn tynnu ar arddull Eidalaidd y pensaer Inigo Jones, yr oedd ei henw da yn dechrau dylanwadu ar adeiladu y tu hwnt i Lundain. Hyd yn oed heddiw, mae rhai o’r murluniau bregus ymhlith trysorau unigryw Bolsover.

Yn fewnol, roedd pensaernïaeth y gorthwr yn gyfuniad o Romanésg a Gothig, tra bod y dodrefn, dan gyfarwyddyd y pensaer John Smythson, Mab Robert, yn lliosog acyfforddus. Ychwanegodd William Cavendish hefyd y rhes o derasau sydd bellach yn adfail heb do ar hyd un ymyl y safle. Pan oedd newydd ei adeiladu, roedd hwn yn lleoliad cain a ffasiynol, teilwng i groesawu'r brenin Siarl I a'i wraig Henrietta Maria ym 1634. Daeth yr holl waith yn Bolsover i ben yn ystod y Rhyfel Cartref, a chafodd Bolsover ei falu gan y Seneddwyr fel ei fod i bob pwrpas wedi'i ddifetha. . Ar ôl dod yn Ddug Newcastle ar ôl adfer y frenhiniaeth, aeth William Cavendish ati i adfer y castell ac ymestyn y rhes teras gyda fflat y wladwriaeth. Yn farchogwr nodedig a ysgrifennodd waith enwog ar farchwriaeth, adeiladodd Cavendish hefyd dŷ marchogaeth pwrpasol sydd wedi goroesi yn ei gyfanrwydd ac sy'n dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer arddangosfeydd marchogaeth godidog heddiw. Erbyn ei farwolaeth ym 1676, roedd y gwaith adfer ar Gastell Bolsover wedi'i gwblhau, er iddo ddirywio o dan ei fab Henry, a dynnodd i lawr fflat y wladwriaeth a gadael i'r rhes teras ddadfeilio. Daeth Castell Bolsover i berchnogaeth y wladwriaeth ym 1945, ar ôl cael ei roi gan Ddug Portland. Cafodd ei adfer a'i sefydlogi wedyn, ar ôl cael ei fygwth gan ymsuddiant o'r mwyngloddio yng Nglofa Bolsover.

Gweld hefyd: Brenhines Victoria

Nenfwd wedi'i baentio yng Nghastell Bolsover

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.