Straeon Ysbrydol M.R. James

 Straeon Ysbrydol M.R. James

Paul King

“Hydref. 11. – Canhwyllau yn cynnau yn y côr am y tro cyntaf mewn gweddïau hwyrol. Daeth fel sioc: dwi’n gweld fy mod i’n crebachu’n llwyr o’r tymor tywyll.” – M. R. James, “Stondinau Cadeirlan Barchester.”

Wrth i hemisffer y gogledd symud i mewn i’w thymor tywyll, mae’r rhai sy’n hoff o straeon ysbryd yn troi’n obeithiol unwaith eto at weithiau M.R. James. Yn cael ei gydnabod gan lawer i fod yn feistr ar stori ysbryd Lloegr, mae gwaith Montague Rhodes James (1862 – 1936) yn rhoi gwrthwenwyn perffaith i unrhyw un sydd am ddianc rhag jinks swnllyd Calan Gaeaf neu gymdeithasgarwch di-baid y Nadolig i rai. oriau.

Yna, ym myd gwan golau cannwyll ysgolheigion, llyfrgellwyr a hynafiaethwyr, mae pethau’n llechu, yn hanner-gweledig, yn hanner teimlo. Yng ngeiriau un o’r cymeriadau yn ei stori “Count Magnus”, mae yna “bobl yn cerdded na ddylai fod yn cerdded. Dylent fod yn gorffwys, nid yn cerdded”. A yw'r ymchwilydd wedi edrych ychydig yn rhy ddwfn i leoedd lle na ddylai ef - ac yntau - bron yn ddieithriad - fod wedi edrych?

P'un ai'n gysylltiedig â chyfeiriadau Beiblaidd, sgriptiau runic neu arteffactau canoloesol, allan o'r cysgodion y maent yn dod, ysbrydion afiach yn awchu am ddial. Maen nhw’n adlewyrchu barn James ei hun am ddychmygion: “Dylai’r ysbryd fod yn wrywaidd neu’n atgas: mae swynion hawddgar a chymwynasgar i gyd yn dda iawn mewn straeon tylwyth teg neu chwedlau lleol, ond nid oes gennyf unrhyw ddefnydd iddynt mewn ysbryd dychmygol.stori.” Ychydig o ysbrydion MR James sy’n amlygu nodweddion bwganllyd clasurol, er ei fod yn defnyddio cipolwg ar ddillad brachog o bell, ar drywydd cyflym mae’n debyg, i effaith dorcalonnus yn “‘Oh, Whistle, And I’ll Come To You, My Lad’” , ynghyd â'r “horrible, an intensely erchyll, face of crumpled linen”.

Darlun o 'O, Chwiban, A Deuaf At Ti, Fy Lad'

Efallai y bydd mwyafrif cefnogwyr MR James yn cytuno â'r awdur Sylw Ruth Rendell “Mae yna rai awduron y mae rhywun yn dymuno nad oedd neb erioed wedi eu darllen er mwyn cael y pleser o’u darllen am y tro cyntaf. I mi, mae MR James yn un o’r rhain.” Ar y llaw arall, y peth rhyfeddol am ei straeon yw, ni waeth faint o weithiau y cânt eu darllen, mae gan y “James jolt” y pŵer i sioc o hyd.

Nid yw gwybod beth sy’n dod wrth i’r tensiwn gynyddu’n ddiwrthdro o reidrwydd yn ei leihau. Efallai y tro hwn pan fydd Mr Dunning yn llithro ei law o dan ei obennydd i ddod o hyd i'w oriawr na fydd yn cyffwrdd - ond yno, nid wyf am ei sbwylio i'r darllenydd tro cyntaf.

Gweld hefyd: Castell Kenilworth

Mae dial yn thema fawr yng ngwaith M.R. James, a daw’r dial mewn amrywiol ffyrdd goruwchnaturiol. Clerigwyr bydol, helwyr trysor barus. mae'n anochel y bydd y rhai sydd ag awydd am bŵer daearol a hyd yn oed y rhy chwilfrydig yn canfod grymoedd demonig yn llechu ychydig o dan wyneb bywyd bob dydd, yn aros am gyflei dorri trwodd i'r oes fodern.

M.R. James

Fwy nag 80 mlynedd ar ôl ei farwolaeth, mae gan MR James ddilyniant enfawr o hyd. Mewn gwirionedd, mae diwydiant academaidd cyfan wedi tyfu o amgylch ei waith, gydag ysgolheigion llenyddol modern yn chwilio am - ac yn canfod - ystyr dyfnach yn ei straeon ysbryd. Mae Patrick J. Murphy, yn ei lyfr “Medieval Studies and the Ghost Stories of MR James” yn cydnabod yn y straeon y ddau gymeriad yr oedd M.R. James yn eu hadnabod mewn bywyd go iawn a myfyrdodau o safbwyntiau Cristnogol Iago ei hun ar seciwlariaeth a seciwlariaid.

Mae'n dadlau nad yw cymeriad yr ocwltydd Karswell yn “Casting the Runes”, mae'n dadlau, wedi'i fwriadu i gynrychioli Aleister Crowley a fynychodd Gaergrawnt yn y 1890au pan oedd James yn Ddeon Iau Coleg y Brenin. Roedd Crowley 13 mlynedd yn iau na James ac nid oedd wedi sefydlu'r enw da yr oedd yn ddiweddarach mor enwog amdano. Mae ffigwr Karswell, ym marn Murphy, yn fwy tebygol o gynrychioli “personoliaeth drwg-enwog” Oscar Browning a elwir hefyd yn “yr OB”, y mae ei “gymeriad honedig yn cyd-fynd mor dda â Karswell fel ei bod yn syndod nad yw'r achos wedi'i wneud o'r blaen. ”.

Gweld hefyd: T. E. Lawrence o Arabia

Mae adnabod cymeriadau fel pobl yr oedd yn eu hadnabod mewn gwirionedd yn ychwanegu dimensiwn cwbl newydd at y straeon ysbryd a ddarllenodd MR James yng ngolau cannwyll i israddedigion a ffrindiau yn ei ystafelloedd llychlyd, anniben yng Ngholeg y Brenin. Daeth defod y Nadolig hwn yn gadarnsefydlu ac roedd yn aml yn ysgrifennu'n gandryll i'w cwblhau, hyd at y funud olaf. Mae un o’r rhai yn y cylch yn disgrifio fel “Daeth Monty allan o’r ystafell wely, llawysgrif mewn llaw o’r diwedd, a chwythodd allan yr holl ganhwyllau ond un, ac eisteddodd wrth ei gilydd. Yna dechreuodd ddarllen, gyda mwy o hyder nag y gallai unrhyw un arall fod wedi crynhoi, ei sgript annarllenadwy sydd bron â bod yn ysgafn”.

Cafodd yr ymgais enbyd i gwrdd â therfyn amser, sefyllfa y mae'r rhan fwyaf o ysgrifenwyr yn gyfarwydd â hi, wedi arwain at rywfaint o amrywiaeth yn y chwedlau. Nid yw ei stori “Two Doctors” mewn gwirionedd yn cymharu â straeon fel “Oh Whistle”, “The Stalls of Barchester Cathedral”, “Castio’r Runes” neu “Lost Hearts”. Fodd bynnag, mae gan hyd yn oed y straeon llai adnabyddus hyn eu ffactor sioc eu hunain; yn yr achos hwn, roedd wyneb dynol yn cynnwys fel chrysalis mewn cocŵn. Ysgrifennwyd ei stori "The Doll's House" i'w chynnwys fel fersiwn fach yn y llyfrgell o dŷ dol go iawn - un y Frenhines yn Windsor!

Darlun o 'Straeon Ysbrydol Hynafiaethydd'

Yn wir, er i rai o'i straeon gael eu cyhoeddi gyntaf fel “Ghost Stories of an Antiquary” a “More Ghost Stories of an Antiquary”, gellid dadlau mai chwedlau am arswyd ydyn nhw yn hytrach na straeon ysbryd traddodiadol. Roedd James yn edmygu gwaith Sheridan Le Fanu a Walter Scott yn fawr, ac ynghyd â'r arswyd mae ei straeon yn cynnwyselfen gref o'r rhyfedd, yn ei hystyr gwreiddiol o afreolus.

Dangosodd James ddiddordeb mewn, ac ymrwymiad i, hanes ac archaeoleg o oedran ifanc iawn. Mae hanesyn sy'n cael ei adrodd yn ei atgofion ac yn cael ei hailadrodd gan ei gofiannydd Michael Cox yn datgelu maint ei allu. Yn 16 oed cyfieithodd ef a ffrind y “testun apocryffaidd, Gweddill Geiriau Baruch, gan fod testun apocryffaidd newydd eisoes yn ‘cig a diod’ iddo” ac fe wnaethant “ei anfon i fyny at y Frenhines Fictoria yng Nghastell Windsor. gyda ‘llythyr cwrtais iawn at Ei Mawrhydi, yn erfyn arni i dderbyn Cysegriad ein gwaith’…”

Ymhell o weld hyn fel enghraifft o fenter, roedd uwch swyddogion Castell Windsor a’i brifathro yn Eton yn ei weld fel gweithred anfarwol ac fe'i ceryddid ar lafar o'i herwydd. Fodd bynnag, profodd James yr amheuwyr yn anghywir trwy ddod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn ddiweddarach ac wedyn yn Gyfarwyddwr Amgueddfa Fitzwilliam yng Nghaergrawnt. Daliodd y swydd hon yr un pryd â swydd Provost yng Ngholeg y Brenin. Cyfeirir hyd heddiw at ei waith academaidd, yn enwedig ar yr Apocryffa.

Ymddengys fod ei allu academaidd rhagorol wedi'i seilio'n rhannol ar gof rhyfeddol a hefyd greddf finiog ar gyfer canfod, adnabod a dehongli llawysgrifau hynod aneglur. Mae ei ysgrif goffa, a ddyfynnir yn ei gofiant gan Michael Cox, yn crynhoi pa mor ddryslyd oedd hi i'w gyfoedion ei fod yn gallu gwneud hyn hefyd.fel cynnal bywyd cymdeithasol hynod o weithgar a aeth ymlaen ymhell i mewn i'r oriau bach: “'Ydy hi'n wir ei fod yn barod i dreulio bob nos yn chwarae gemau neu'n siarad ag israddedigion?' 'Ie, gyda'r nos a mwy.' 'Ac a ydych chi gwybod ei fod yn drydydd neu yn bedwerydd yn Ewrop, o wybod- aeth Mr.

M.R. James oedd Is-ganghellor Prifysgol Caergrawnt pan ddechreuodd y rhyfel yn 1914. Erbyn mis Hydref 1915, pan ymddiswyddodd o’r swydd, roedd yn gwybod bod “mwy na phedwar cant a hanner o wŷr Caergrawnt wedi cwympo: cant a hanner ohonynt, o leiaf, dylai fod wedi bod yn israddedigion o hyd”. Ym 1918, gadawodd James Gaergrawnt i ddychwelyd i'w hen ysgol Eton fel Provost, lle bu'n gyfrifol am greu cofebion i gyn-ddisgyblion yr ysgol a laddwyd yn ystod y rhyfel. Bu farw yno yn 1936 gan fod y côr yn canu’r Nunc Dimittus: “Yn awr, Arglwydd, ymadawed dy was mewn hedd, fel yr addewaist”.

Bydd selogion MR James presennol yn gwybod y cyfoeth o ddeunydd sydd ar gael ar ei waith, o gyfresi teledu a radio o’i straeon ysbryd, i’r cylchgrawn “Ghosts and Scholars” a grëwyd gan Rosemary Pardoe. Cynghorir darllenwyr tro cyntaf i ddod yn gyfforddus gyda gwydraid o win neu gwpanaid o rywbeth yn cynhesu ac ymgartrefu i fwynhau. Cadwch lygad ar yllenni, serch hynny…

Miriam Bibby BA MPhil FSA Mae Scot yn hanesydd, Eifftolegydd ac archeolegydd sydd â diddordeb arbennig mewn hanes ceffylau. Mae Miriam wedi gweithio fel curadur amgueddfa, academydd prifysgol, golygydd ac ymgynghorydd rheoli treftadaeth. Mae hi ar hyn o bryd yn cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Glasgow.

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.