Y Wraig Rufeinig Elitaidd

 Y Wraig Rufeinig Elitaidd

Paul King

Am bron i bedair canrif O.C.43-410, roedd Prydain yn dalaith fechan o'r Ymerodraeth Rufeinig. Mae tystiolaeth archeolegol yn gymorth mawr i lenwi'r darlun o'r fenyw Rufeinig o Brydain yn ystod y cyfnod hwn. Un maes penodol y mae archaeoleg wedi bod yn addysgiadol iawn ynddo yw harddwch a gofal personol. Roedd cysylltiad sylfaenol rhwng y toiled benywaidd yn y diwylliant Rhufeinig a’r broses o adeiladu hunaniaeth menyw, gan ddynodi ei hunaniaeth fenywaidd a hefyd ei haelodaeth o’r elitaidd. Mewn cymdeithas Rufeinig batriarchaidd dim ond ychydig o ffyrdd oedd gan fenyw i fynegi ei hun fel menyw; un ffordd o'r fath oedd trwy ddefnyddio addurniadau, colur a thoiled.

Cafodd nwyddau colur wedi'u gwneud o gynhwysion drud eu cludo o bob rhan o'r Ymerodraeth Rufeinig ac roeddent yn arwydd o'r cyfoeth tafladwy oedd ar gael i deulu menyw. Roedd y llafur llafurus a gymerodd ran wrth wneud a chymhwyso rhai o'r colurion hyn hefyd yn sôn am fodolaeth hamddenol yr elitaidd. Gwyddom o destunau hynafol fod rhai rhannau o’r gymdeithas wrywaidd Rufeinig yn gwgu ar ddefnydd y fenyw Rufeinig o gosmetigau a bod gwisgo colur yn cael ei weld fel arwyddlun o’i gwamalrwydd cynhenid ​​a’i diffyg deallusol! Serch hynny, y gwir amdani oedd bod merched yn gwisgo ac yn parhau i wisgo colur er gwaethaf unrhyw feirniadaeth.

Tlws chatelaine y wraig Rufeinig i ba un bachbyddai offer toiled ac offer cosmetig wedi'u cysylltu. Y Cynllun Henebion Cludadwy/ Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Brydeinig [CC BY-SA 2.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Llawer o adrannau “Rhufain Hynafol” mewn amgueddfeydd ledled Prydain yn arddangos amrywiaeth o nwyddau ymolchi a chosmetig; drychau, crwybrau, llestri difeddwl, sgŵp, ffyn cymwysiadau a llifanu cosmetig. Roedd eitemau ac offer cosmetig o'r fath yn aml yn cael eu cadw mewn casged arbennig. Gyda’i gilydd, cyfeiriwyd at yr eitemau hyn ar un adeg fel mundus muliebris, eitemau yn perthyn i ‘fyd menyw’. Mae cynrychiolaeth o fenyw a'i morwyn gydag eitemau ymolchi a chasged wedi'u cynrychioli ar feddfaen panelog a gellir ei weld yn Amgueddfa Grosvenor yn Swydd Gaer.

Mae Tombstone yn dangos menyw â chrib yn ei llaw dde a drych yn y llaw aswy. Mynychir hi gan ei morwyn sy'n cario casged ar gyfer ei heitemau ymolchi. Amgueddfa Grosvenor, Sir Gaer.

Gweld hefyd: Amgueddfeydd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Yn y cyfnod clasurol, defnyddiwyd y term Lladin medicamentum wrth gyfeirio at yr hyn a adwaenir gennym fel colur erbyn hyn. Gellir darllen disgrifiadau o eitemau a chynhwysion cosmetig a ddefnyddir gan fenywod Rhufeinig i greu eu colur mewn testunau llenyddol fel ‘Natural Histories’ gan Pliny the Elder ac Ovid’s, ‘Medicamina Faciei Femineae’. Mae sawl awdur yn manylu ar yr hyn a allai fod yn ystafell wisgo nodweddiadol i fenywod elitaidd; hufenau wedi'u harddangos ar fyrddau, jariau neucynwysyddion mewn myrdd o liwiau, a llawer o botiau o rouge. Rydym hefyd yn dysgu o destunau hynafol y byddai'n ddoeth cadw drws ystafell wisgo'r fenyw ar gau, nid yn unig oherwydd golwg ac arogl gwrthyrrol rhai o'r colurion ond oherwydd y ffaith y gallai'r canlyniad fod yn ddeniadol ond nid yw'r broses yn ddeniadol. ! Yn aml, byddai gan fenyw ei harddwr personol ei hun i baratoi a chymhwyso ei cholur dyddiol. Lle'r oedd y paratoadau a'r cymwysiadau hyn wedi tyfu i fod yn weithrediad mwy cymhleth, efallai y byddai wedi gofyn am ddefnyddio grŵp mawr o harddwyr ac efallai y byddai tîm o gaethweision arbenigol wedi'u cyflogi i gyflawni'r dasg. Byddai Unctoristes yn rhwbio croen y ddynes â cholur, byddai philiages a stimiges yn gosod colur ei llygaid ac yn paentio ei aeliau. Ponceuses oedd y caethweision a oedd yn powdr wyneb y wraig tra bod y catroptriges yn dal y drych.

Adluniad o wraig Rufeinig gyda drych metel caboledig a chaethwas yn yr Amgueddfa Rufeinig, Caergaint, Caint. Wedi'i drwyddedu o dan drwydded Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Creodd menywod Rhufeinig sy'n ymwybodol o ffasiwn yr ymddangosiad dymunol o lygaid mawr tywyll, amrannau hir tywyll a chyferbyniad trawiadol rouge ar wedd golau â chynhwysion a oedd yn eang. o ffynonellau ac yn aml ar draul fawr. Roedd saffrwm o ffynonellau Asia yn ffefryn; fe'i defnyddiwyd fel leinin llygad neu gysgod llygaid.Roedd ffilamentau o saffrwm yn cael eu malu i mewn i bowdr a'u rhoi gyda brwsh neu fel arall, gellid cymysgu'r powdr gyda dŵr cynnes a'i wneud yn hydoddiant i'w roi.

Roedd Cerussa yn un o nifer o sylweddau y gellid eu defnyddio i greu gwedd welw. Gwnaed Cerussa trwy arllwys finegr dros naddion plwm gwyn a gadael i'r plwm doddi. Yna cafodd y cymysgedd canlyniadol ei sychu a'i falu. Gellid defnyddio amrywiaeth o sylweddau i wneud powdr rouge; roedd ocr coch, pigment mwynol, yn ddewis poblogaidd. Daeth y gorau o ocr coch o'r Aegean. Roedd yr ocr wedi'i falu ar baletau carreg gwastad neu wedi'i falu â llifanu fel y rhai yn y casgliad yn yr Amgueddfa Brydeinig. Byddai ychydig o ocr coch wedi cael ei falu yn rhigol y morter i greu digon o bowdr ar gyfer y rouge. Amgueddfa Brydeinig [CC BY-SA 2.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Gweld hefyd: Oedd y Brenin Arthur yn Bod?

Mae un o'r darganfyddiadau archeolegol mwyaf cyffrous yn ymwneud â'r fenyw Rufeinig Brydeinig i'w weld ar arddangosfa yn Amgueddfa Llundain. Mae'n ddarganfyddiad prin. Daethpwyd o hyd i dun tun bach wedi’i grefftio’n goeth yn dyddio o ganol yr ail ganrif OC mewn draen yn y deml Rufeinig yn Sgwâr Tabard, Southwark.

Ddwy fil o flynyddoedd yn ôl caeodd rhywun y canister hwn. Yn 2003fe'i hailagorwyd a darganfuwyd, yn rhyfeddol, bod ei gynnwys organig wedi'i gadw. Gwnaeth pennaeth y tîm ymchwil sylwadau ar natur unigryw darganfyddiad o'r fath lle'r oedd y deunydd organig y tu mewn i gynhwysydd caeedig mewn cyflwr mor uchel o ran cadwraeth. Cafodd cynnwys hufen meddal y cynhwysydd ei ddadansoddi'n gemegol a chanfuwyd ei fod yn hufen wyneb a oedd yn cynnwys braster anifeiliaid wedi'i gymysgu â starts a thun ocsid.

Crochan Rhufeinig yn cynnwys hufen 2,000-mlwydd oed, ynghyd ag olion bysedd, a ddarganfuwyd yn Sgwâr Tabard, Southwark. Ffotograff: Anna Branthwaite /AP

Ail-greodd y tîm ymchwil eu fersiwn eu hunain o'r hufen, wedi'i wneud â'r un cynhwysion. Canfuwyd pan oedd yr hufen wedi'i rwbio i'r croen, bod y cynnwys braster yn toddi i adael gweddillion â gwead llyfn a powdrog. Defnyddiwyd y cynhwysyn tun ocsid yn yr hufen fel pigment i greu'r edrychiad gwyn ar gyfer yr ymddangosiad croen golau ffasiynol hwnnw. Byddai'r tun ocsid wedi cymryd lle cynhwysion fel cerussa. Yn wahanol i cerussa, nid oedd tun yn wenwynig. Gallai'r ocsid tun yn y cosmetig hwn ddod o fewn Britannia; cafodd ei gyflenwi gan ddiwydiant tun Cernyweg.

Mae canister Southwark yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Llundain. Yn anffodus, rhaid i'r canister aros wedi'i selio wrth gwrs; ei agor a byddai'r cosmetig 2000 oed hwn yn sychu. Effeithiau'r amgylchedd ar y cosmetig hwnyn gwadu mynediad i agwedd ryfeddol bellach o'r darganfyddiad eithriadol hwn; ar ochr isaf y caead mae marc dau fys a lusgwyd drwy'r hufen gan y wraig Rufeinig olaf i'w ddefnyddio.

Gan Laura McCormack, Hanesydd ac Ymchwilydd.

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.