Brenin Siarl II

 Brenin Siarl II

Paul King

Ar 29 Mai 1660, ar ei ben-blwydd yn 30 oed, cyrhaeddodd Siarl II Lundain i dderbyn croeso brwd.

Roedd hon yn foment ddiffiniol nid yn unig i Siarl yn bersonol ond i genedl a oedd am weld brenhiniaeth wedi'i hadfer a thrawsnewidiad heddychlon ar ôl blynyddoedd o arbrofi gweriniaethol.

Mab y disbyddedig a'r dienyddiwyd Ganed y Brenin Siarl I, Siarl II ifanc ym mis Mai 1630 a dim ond deuddeg oed ydoedd pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref. Cymaint oedd yr hinsawdd anwadal yn gymdeithasol y magwyd ef fel ei fod yn bedair ar ddeg oed yn cael ei roi yn bennaeth ar y blaen yng ngorllewin Lloegr.

Charles, Tywysog Cymru

Gweld hefyd: Brwydr Gyntaf St Albans

Yn anffodus i'r teulu brenhinol, arweiniodd y gwrthdaro at fuddugoliaeth seneddol, gan orfodi Siarl i alltud yn yr Iseldiroedd lle byddai'n clywed am farwolaeth ei dad gan y dienyddwyr.

Ar ôl marwolaeth ei dad yn 1649, y flwyddyn ganlynol gwnaeth Charles gytundeb â'r Albanwyr, gan arwain byddin i Loegr. Yn anffodus, rhwystrwyd ei ymdrechion gan luoedd Cromwell ym Mrwydr Caerwrangon, gan orfodi'r brenhinol ifanc i alltud wrth i'r weriniaeth gael ei chyhoeddi yn Lloegr, gan ei ddileu ef a chanrifoedd o reolaeth frenhinol draddodiadol.

Charles yn cuddio yn y Royal Oak yng Nghoedwig Boscobel yn dilyn y trechu yng Nghaerwrangon

Tra bod Charles yn byw ar y cyfandir, chwaraeodd arbrawf cyfansoddiadol y Gymanwlad Seisnig allan, gyda Cromwelldod yn frenin de facto ac yn arweinydd ym mhopeth ac eithrio enw. Ar ôl naw mlynedd roedd y diffyg sefydlogrwydd a’r anhrefn a ddilynodd yn edrych yn barod i chwalu ideoleg Cromwell.

Ar ôl i Cromwell ei hun farw, roedd yr ysgrifen ar y wal gan na fyddai'n cymryd ond wyth mis o'i fab, Richard Cromwell mewn grym, cyn dirwyn y bennod weriniaethol yn hanes Lloegr i ben. Gyda dim o arddull a thrylwyredd ei dad, cytunodd Richard Cromwell i ymddiswyddo fel Arglwydd Amddiffynnydd, gan dywys yn y gwaith o adfer y frenhiniaeth.

Gweld hefyd: Y Ragnar Lothbrok Go Iawn

Y “Confensiwn” newydd Pleidleisiodd y Senedd o blaid y frenhiniaeth, gan obeithio dod â'r gwleidyddol. argyfwng i ben.

Cafodd Charles ei wahodd yn ôl i Loegr wedi hynny ac ar 23 Ebrill 1661 yn Abaty Westminster, coronwyd ef yn Frenin Siarl II, gan nodi dychweliad gorfoleddus o alltudiaeth.

Er gwaethaf buddugoliaeth y frenhiniaeth etifeddol, roedd llawer yn y fantol ar ôl teyrnasiad mor hir o ansefydlogrwydd cymdeithasol a gwleidyddol o dan Cromwell. Roedd angen i Siarl II yn awr adennill pŵer tra hefyd yn cydbwyso gofynion y rhai a oedd wedi gorfodi drwy'r Gymanwlad. Yr oedd angen cyfaddawd a diplomyddiaeth ac y mae hyn yn rhywbeth y llwyddodd Siarl i'w gyflawni ar unwaith.

Gyda chyfreithlondeb ei reolaeth bellach dan sylw, parhaodd mater rhyddid seneddol a chrefyddol ar flaen y gad o ran llywodraethu.<1

Un o'r camau cyntaf yn y broses hon oedd y Datganiado Breda ym mis Ebrill 1660. Cyhoeddiad oedd hwn a oedd yn ei hanfod yn maddau'r troseddau a gyflawnwyd yng nghyfnod yr Interregnum yn ogystal ag yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr i bawb a gydnabu Siarl yn frenin.

Lluniwyd y datganiad hwn gan Charles yn ogystal â thri chynghorydd fel carreg gamu i setlo gelynion y cyfnod. Fodd bynnag, roedd Charles yn disgwyl na fyddai'r rhai a oedd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ei dad yn cael pardwn. Yr oedd yr unigolion dan sylw yn cynnwys John Lambert a Henry Vane yr Ieuaf.

Yr oedd elfen bwysig arall o’r datganiad yn cynnwys yr addewid o oddefgarwch ym maes crefydd a fu’n destun anniddigrwydd a dicter i lawer ers cyhyd, yn enwedig i'r Pabyddion.

Ymhellach, ceisiai'r datganiad setlo'r gwahaniaethau rhwng gwahanol grwpiau, gan gynnwys y milwyr oedd ag ôl-daliadau wedi'u hadennill a'r boneddigion a gafodd sicrwydd ynghylch materion ystadau a grantiau.

Yr oedd Charles ym mlynyddoedd cynnar ei deyrnasiad yn ceisio gwella’r rhwyg a grëwyd gan y Rhyfel Cartref, fodd bynnag cafodd y datblygiadau cymdeithasol cadarnhaol eu difetha gan amgylchiadau personol trist pan ildiodd ei frawd a’i chwaer iau i’r frech wen.<1

Yn y cyfamser, roedd y Senedd Cavalier newydd yn cael ei dominyddu gan sawl deddf a oedd yn ceisio atgyfnerthu a chryfhau cydymffurfiad Anglicanaidd, megis y defnydd gorfodol oy Llyfr Gweddi Gyffredin Anglicanaidd. Daeth y set hon o weithredoedd i gael ei hadnabod fel Côd Clarendon, a enwyd ar ôl Edward Hyde, ar sail mynd i'r afael ag anghydffurfiaeth gyda golwg ar gynnal sefydlogrwydd cymdeithasol. Er gwaethaf amheuon Charles, aeth y gweithredoedd yn eu blaenau yn wahanol i'w hoff dacteg o oddefgarwch crefyddol.

Charles II yn cwrdd â'r gwyddonydd Robert Hooke a'r pensaer Christopher Wren ym Mharc St James, 6 Hydref 1675. Roedd Christopher Wren yn un o sylfaenwyr y Gymdeithas Frenhinol (Cymdeithas Frenhinol Gwella Gwybodaeth Naturiol Llundain yn wreiddiol).

Yn y gymdeithas ei hun, roedd newidiadau diwylliannol hefyd yn datblygu gyda theatrau yn agor eu drysau a llenyddiaeth unwaith yn rhagor. dechreuodd ffynnu.

Tra'n tywys mewn cyfnod newydd o frenhiniaeth, nid oedd teyrnasiad Siarl II ond yn hwylio'n esmwyth, a dweud y gwir, bu'n rheoli mewn sawl argyfwng, gan gynnwys y Pla Mawr a anrheithiodd y wlad.

Ym 1665 tarodd yr argyfwng iechyd mawr hwn ac ym mis Medi credid fod y gyfradd marwolaethau tua 7,000 o farwolaethau mewn un wythnos. Gyda'r fath drychineb a bygythiad i fywyd, ceisiodd Charles a'i lys ddiogelwch yn Salisbury tra parhaodd y senedd i gyfarfod yn lleoliad newydd Rhydychen.

Ystyriwyd bod y Pla Mawr wedi arwain at farwolaeth un rhan o chwech o'r boblogaeth, gan adael ychydig o deuluoedd heb eu cyffwrdd gan ei dinistr.

Flwyddyn yn unig ar ôl iddo ddechrau, wynebodd Llundain fawr arall.argyfwng, un a fyddai'n difetha ffabrig y ddinas. Torrodd Tân Mawr Llundain allan yn oriau mân Medi 1666, o fewn dyddiau roedd wedi ysgubo trwy gymdogaethau cyfan, gan adael dim ond corlannau llosgi.

Cofnodwyd y fath olygfa drist gan ysgrifenwyr enwog y dydd megis Samuel Pepys a John Evelyn a fu’n dyst i’r dinistr yn uniongyrchol.

Tân mawr Llundain

Roedd y tân afreolus wedi dryllio’r ddinas, gan ddinistrio llawer o dirnodau pensaernïol gan gynnwys Eglwys Gadeiriol St Paul’s.

Mewn ymateb i'r argyfwng, pasiwyd y ddeddf ailadeiladu yn 1667 er mwyn osgoi trychineb o'r fath rhag digwydd eto. I lawer, roedd dinistr mor fawr yn cael ei ystyried yn gosb gan Dduw.

Yn y cyfamser, cafodd Siarl ei feddiannu gan sefyllfa arall, rhyngwladol y tro hwn, gyda chychwyn yr Ail Ryfel Eingl-Iseldiraidd. Sicrhaodd y Saeson rai buddugoliaethau megis cipio’r Efrog Newydd a enwyd yn ddiweddar, a enwyd ar ôl brawd Charles, Dug Efrog.

Bu achos dathlu hefyd ym Mrwydr Lowestoft ym 1665, ond byrhoedlog fu’r llwyddiant i’r Saeson nad oeddent wedi gwneud digon i chwalu llynges yr Iseldiroedd a ddaeth yn adfywiad yn gyflym o dan arweiniad Michiel de Ruyter.

Ym 1667, bu'r Iseldirwyr yn ergyd drom i lynges Lloegr yn ogystal ag i enw da Siarl fel brenin. Mae'rRoedd Cyrch ar Medway ym mis Mehefin yn ymosodiad annisgwyl a lansiwyd gan yr Iseldiroedd a lwyddodd i ymosod ar lawer o'r llongau yn y fflyd a chipio'r Royal Charles fel ysbail rhyfel, gan ddychwelyd gydag ef i'r Iseldiroedd yn fuddugol.

Cafodd orfoledd Siarl i'r orsedd a'i adennill o'r orsedd ei ddifetha gan argyfyngau o'r fath a danseiliodd ei arweinyddiaeth, ei fri a morâl y genedl.

Byddai llawer o'r gelynion yn tynhau ac yn gwaddodi'r Trydydd Rhyfel Eingl-Iseldiraidd lle byddai Siarl yn dangos cefnogaeth agored i Ffrainc Gatholig. Ym 1672, cyhoeddodd y Royal Declaration of Indulgence a oedd yn ei hanfod yn codi'r cyfyngiadau a osodwyd ar yr anghydffurfwyr Protestannaidd a'r Catholigion Rhufeinig, gan roi terfyn ar y deddfau cosbi a oedd wedi bodoli. Byddai hyn yn hynod ddadleuol a byddai Senedd Cavalier y flwyddyn ganlynol yn ei orfodi i dynnu datganiad o'r fath yn ôl.

Charles a'i wraig, Catherine o Braganza

0>Gyda gwrthdaro yn cynyddu, gwaethygwyd pethau pan fethodd gwraig Charles, y Frenhines Catherine, â chynhyrchu unrhyw etifeddion, gan adael ei frawd James, Dug Efrog fel etifedd yn amlwg. Gyda'r gobaith y byddai ei frawd Catholig yn frenin newydd, roedd Siarl yn ei chael yn angenrheidiol i atgyfnerthu ei dueddiadau Protestannaidd trwy drefnu priodas i'w nith Mary â'r Protestannaidd William o Orange. Ymgais amlwg oedd hon i ddileu y cynnwrf crefyddol cynyddol awedi plagio ei lywodraeth ef ac eiddo ei dad o'i flaen.

Ymladdodd teimlad gwrth-Babyddol ei ben, y tro hwn, ar ffurf “cynllwyn Pabaidd” i lofruddio'r brenin. Hysteria oedd drechaf ac ni wnaeth y rhagolwg o frenhines Gatholig yn olynu Siarl fawr ddim i'w dawelu.

Un ffigwr arbennig o wrthwynebiad oedd Iarll 1af Shaftesbury a oedd â sylfaen grym cryf, yn fwy na dim ond pan gyflwynodd y senedd y Gwahardd. Mesur 1679 fel dull o dynnu Dug Efrog o'r olyniaeth.

Cafodd deddfwriaeth o'r fath effaith ar ddiffinio a llunio grwpiau gwleidyddol, gyda'r rhai a ganfu'r mesur yn wrthun yn cael eu hadnabod fel Torïaid (cyfeiriad at Lleidr Gwyddelig Catholig) tra bod y rhai oedd wedi deisebu o blaid y mesur yn cael eu galw y Chwigiaid (gan gyfeirio at Bresbyteriaid gwrthryfelwyr Albanaidd).

Gwelodd Charles yn dda yng ngoleuni anhrefn o'r fath i ddiddymu'r senedd a chynnull senedd newydd yn Rhydychen yn Mawrth 1681. Yn anffodus, daeth yn wleidyddol anymarferol a chyda'r llanw o gefnogaeth yn troi yn erbyn y mesur ac o blaid y brenin, cafodd yr Arglwydd Shaftesbury ei alltudio a'i alltudio i'r Iseldiroedd tra byddai Siarl yn rheoli am weddill ei deyrnasiad heb y senedd.

Cymaint oedd natur gylchol brenhiniaeth yn y cyfnod hwn nes i Siarl II orffen ei ddyddiau fel brenhiniaeth absoliwt, trosedd y dienyddiwyd ei dad ddegawdau ynghynt yn unig o'i herwydd.

Charles IIa'i frawd, Iago II

Ar 6ed Chwefror 1685 daeth ei deyrnasiad i ben. Yn marw yn Whitehall, trosglwyddodd Siarl y fantell i'w frawd Catholig, Iago II o Loegr. Nid yn unig etifeddodd y goron ond hefyd yr holl broblemau heb eu datrys a ddaeth yn ei sgil, gan gynnwys materion yn ymwneud â rheolaeth ddwyfol a goddefgarwch crefyddol nad oedd eto wedi canfod ei gydbwysedd.

Ysgrifennwr llawrydd sy'n arbenigo mewn hanes yw Jessica Brain . Wedi ei leoli yng Nghaint ac yn hoff o bopeth hanesyddol.

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.